Extra ondersteuning

Om het onderwijs zo goed mogelijk op uw kind te kunnen afstemmen volgen wij de ontwikkelingen van uw kind op de voet. Mocht uw kind extra begeleiding nodig hebben, dan hebben wij een uitgebreid pakket aan zorgverbreding tot onze beschikking.

Om uw kind optimaal te kunnen begeleiden toetsen we de vorderingen twee keer per jaar met toetsen uit het leerlingvolgsysteem van het Cito. Daarnaast meten wij twee keer per jaar de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, middels een vragenlijst. U wordt als ouder altijd van de uitslag van de toetsen op de hoogte gesteld. Als er aanleiding voor extra ondersteuning is, overleggen we dit met u en vragen we uw toestemming. Ook als we tussentijds merken dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, zullen wij dit direct met u bespreken.

Kinderen met een beperkte achterstand in een bepaald vak krijgen extra hulp van de eigen leerkracht. De leerkracht maakt hiertoe een handelingsplan. In het weekprogramma is tijd ingeruimd voor dit soort begeleiding. Kinderen die geen begeleiding nodig hebben, werken dan aan extra opdrachten.

Mocht er meer ondersteuning nodig zijn, dan krijgt uw kind extra begeleiding buiten de groep van de intern begeleider van de school. Deze heeft de mogelijkheid om uitgebreider te bekijken waardoor de achterstand wordt veroorzaakt. Op basis van een vooraf opgesteld handelingsplan worden extra oefeningen met uw kind gedaan.

Voor kinderen die meer aan kunnen dan de basislesstof, hebben wij de mogelijkheid om de leerstof aan het niveau aan te passen.