Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders meepraten en mee beslissen over zaken die de school aangaan. De leden van de MR behartigen de belangen van de ouders, leerlingen en leerkrachten van de school.

In de MR zitten evenveel ouders als leerkrachten. Het aantal is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. De totale MR bestaat op dit moment uit twee ouders en twee leerkrachten.

De raad vergadert regelmatig over alle zaken die de school aangaan, zoals:

• Vakantierooster
• Formatie
• Groepsindeling
• Begrotingen
• Jaarrekening

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en u bent dus van harte welkom deze bij te wonen en mee te praten over het beleid en de school. U kunt ook zelf onderwerpen aandragen voor een volgende MR-vergadering. Wat er in de MR-vergaderingen besproken wordt, staat in de notulen van de vergaderingen. Onderwerpen aandragen en notulen opvragen kunt u doen via mrzuiderkroon@gmail.com.

Namens de ouders van onze school nemen onderstaande ouders deel aan de MR:

Chantal van Andel (Voorzitter)
Joram van de Beld

 

Namens de school nemen onderstaande personeelsleden deel aan de MR:

Vacant
   marianne-in-ster

MR-leden hebben een zittingsperiode die is vastgesteld in het statuut. Als er een vacature is in de oudergeleding van de MR, dan worden er verkiezingen uitgeschreven. Zijn er meerdere ouders die zich kandidaat stellen voor deze taak, dan volgt er een schriftelijk stemming, waarbij alle ouders stemrecht hebben. Een vacature in de teamgeleding wordt door het team ingevuld. Ook daarvoor kan een verkiezing uitgeschreven worden.

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

 

Gezamenlijk hebben de scholen van Stichting Robijn een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR praat en/of beslist mee over bovenschoolse zaken, zoals bijvoorbeeld schooloverstijgende financiële zaken en het vakantierooster. In principe zitten er van iedere school er twee MR-leden in de GMR. Dit is altijd één ouder en één leerkracht. De Zuiderkroon heeft echter een andere ouder afgevaardigd om de GMR-vergaderingen bij te wonen en verslag uit te brengen aan de MR:

Vacant

MR Jaarverslag 2017-2018

MR notulen 20-06-2018