In het dagelijks onderwijs is er alle ruimte voor het kind, dat centraal staat in het lesprogramma. In de praktijk kan dit dat voor een leerling betekenen:

  • Werken op eigen tempo
  • Leren op eigen niveau
  • Ander werk, extra werk of meer uitdaging
  • Een andere benadering
  • Een specifieke aanpak of aparte afspraken.

Stamgroepen

De leerlingen worden gestimuleerd om zo goed mogelijk te presteren. Niet alleen op het gebied van werk, maar ook waar het gaat om inzet, samenwerken, anderen helpen en organiseren. Om dit te bereiken, zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in stamgroepen. Het voordeel hiervan is dat kinderen achtereenvolgens jongste, middelste en oudste in een groep zijn. Door die veranderende positie leren ze hun eigen mogelijkheden kennen en leveren ze verschillende bijdragen aan de groep.

Kinderen maken langere tijd deel uit van een groep. Zo leren de jonge kinderen steeds weer van de ouderen in de groep wat de gedragsregels en gewoonten binnen de groep zijn. Kinderen leren van elkaar. Zij zien dat anderen meer kunnen en worden gestimuleerd en geholpen om hun eigen grenzen te verleggen.

In de stamgroep zitten de leerlingen in een tafelgroep met kinderen van verschillende leeftijden. Soms worden de kinderen tijdelijk ingedeeld in niveaugroepen. Dit kan binnen de stamgroep gebeuren, maar ook stamgroep-doorbrekend (als bijvoorbeeld alle leerlingen van groep 3 uit verschillende stamgroepen tegelijk reken- of taalinstructie krijgen). Daarnaast is er natuurlijk ook individuele instructie.

Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de ontwikkeling van elke leerling op de voet om het onderwijs optimaal op het kind af te stemmen. We toetsen de vorderingen twee keer per jaar met behulp van toetsen uit het leerlingvolgsysteem van het Cito. Daarnaast meten wij twee keer per jaar de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind aan de hand van een vragenlijst. Als ouder wordt u altijd van de uitslag van de toetsen op de hoogte gesteld. Als er aanleiding is voor extra ondersteuning is, overleggen we dit met u en vragen we uw toestemming. Ook als we tussentijds merken dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, zullen wij dit direct met u bespreken.

Extra ondersteuning of uitdaging

Mocht uw kind extra begeleiding nodig hebben, dan hebben wij een uitgebreid pakket aan zorgverbreding tot onze beschikking.

Kinderen met een beperkte achterstand in een bepaald vak krijgen extra hulp van de eigen leerkracht. De leerkracht maakt hiertoe een handelingsplan. In het weekprogramma is tijd ingeruimd voor dit soort begeleiding. Kinderen die geen begeleiding nodig hebben, werken dan aan extra opdrachten.

Mocht er meer ondersteuning nodig zijn, dan krijgt uw kind extra begeleiding buiten de groep van de intern begeleider van de school. Die heeft de mogelijkheid om uitgebreider te bekijken waardoor de achterstand wordt veroorzaakt. Op basis van een vooraf opgesteld handelingsplan worden extra oefeningen met uw kind gedaan.

Voor kinderen die meer aan kunnen dan de basis lesstof, hebben wij de mogelijkheid om de leerstof aan het niveau aan te passen.

Extra ondersteuning

Om het onderwijs zo goed mogelijk op uw kind te kunnen afstemmen volgen wij de ontwikkelingen van uw kind op de voet. Mocht uw kind extra begeleiding nodig hebben, dan hebben wij een uitgebreid pakket aan zorgverbreding tot onze beschikking.

Om uw kind optimaal te kunnen begeleiden toetsen we de vorderingen twee keer per jaar met toetsen uit het leerlingvolgsysteem van het Cito. Daarnaast meten wij twee keer per jaar de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, middels een vragenlijst. U wordt als ouder altijd van de uitslag van de toetsen op de hoogte gesteld. Als er aanleiding voor extra ondersteuning is, overleggen we dit met u en vragen we uw toestemming. Ook als we tussentijds merken dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, zullen wij dit direct met u bespreken.

Kinderen met een beperkte achterstand in een bepaald vak krijgen extra hulp van de eigen leerkracht. De leerkracht maakt hiertoe een handelingsplan. In het weekprogramma is tijd ingeruimd voor dit soort begeleiding. Kinderen die geen begeleiding nodig hebben, werken dan aan extra opdrachten.

Mocht er meer ondersteuning nodig zijn, dan krijgt uw kind extra begeleiding buiten de groep van de intern begeleider van de school. Deze heeft de mogelijkheid om uitgebreider te bekijken waardoor de achterstand wordt veroorzaakt. Op basis van een vooraf opgesteld handelingsplan worden extra oefeningen met uw kind gedaan.

Voor kinderen die meer aan kunnen dan de basislesstof, hebben wij de mogelijkheid om de leerstof aan het niveau aan te passen.

Kinderraad

Op onze school bestaat ook een kinderraad. Uit groep 1/2 is één kind de vertegenwoordiger van de hele groep, terwijl alle andere groepen één leerling per leerjaar leveren, dat zitting neemt in de kinderraad. De kinderraad komt een keer in de zes weken onder begeleiding van een leerkracht bij elkaar. Ze bespreken allerlei zaken die voor de kinderen van belang zijn. Alle kinderen van school kunnen hun ideeën en wensen kwijt bij de kinderraad.

Zaken die de afgelopen periode in de kinderraad aan de orde zijn geweest zijn; de wensen van de bovenbouwmeisjes een spiegel te plaatsen in het toilet; extra sport- en spelmogelijkheden op het schoolplein. Jaarlijks wisselt de samenstelling van de kinderraad.

De kinderraad is een andere manier om in aanraking te komen met verantwoordelijkheid. Kinderen discussiëren over de voorstellen, wegen argumenten tegen elkaar af en kunnen tot de ontdekking komen dat niet al hun verlangens mogelijk zijn. De resultaten worden door de leden vervolgens teruggekoppeld in de groep.